Snahou OZ ONTIS je oboznámiť verejnosť s historickými pamiatkami a prírodnými krásami Slovenska a okolitých krajín a viesť účastníkov svojich aktivít k vytváraniu pozitívnych postojov, k aktívnemu využívaniu voľného času a k samovzdelávaniu.

Pripomenieme širokej verejnosti, aké nádherné miesta sú na Slovensku a ako všetky tieto miesta súvisia s históriou.

Sprístupnime záujemcom o históriu odborné informácie, názorné ukážky, vlastné zážitky a skúsenosti členov občianskeho združenia o hradoch známych aj menej známych.

Podporujeme zmysluplné využívanie voľného času, aby ľudia mohli nachádzať samých seba prostredníctvom minulosti, aby zažili atmosféru pokoja a tajomnosti v prostredí starých zrúcanín. Prekonávanie prekážok v podobe zdolávania náročného terénu (aj vlastnej lenivosti) prinesie nádherný výhľad, neuveriteľné zážitky, v spoločnosti ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy.

Hlavná činnosť

  • organizovanie seminárov, besied, prezentácií, relaxačných a tvorivých programov, vzdelávacích kurzov, panelových diskusií,

  • organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, výstav, záujmových aktivít s cieľom rozvíjanie vedomosti a zručnosti,

  • organizovanie turistických zájazdov pre malé skupiny (max. 8 členov) s cieľom poznávania hradov, hradných zrúcanín a iných historických pamiatok na Slovensku a v okolitých krajinách,

  • poskytovanie konzultácií a iných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačno-poradenských služieb,

  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti.